Ochrona danych osobowych

Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) informuję, że:

I. Administratorem danych osobowych jest ST-MEDICAL Patrycja Kwiatkowska z siedzibą w Szczecinie 70-320, ul. Kazimierza Twardowskiego 12, NIP 8581735462, Regon 321150461.

II. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ NA PODSTAWIE ART. 6 UST 1 PKT. A. RODO.,I W CELU:
1. wykonania umowy na usługi świadczone przez Administratora – świadczenia zdrowotne (leczenie), oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej, obowiązku wystawienia faktury,
3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
4. na podstawie zgody – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

III. Podanie danych osobowych w celu skorzystania z usług świadczonych przez Administratora,
w zakresie składającym się na dokumentację medyczną, jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może okazać się niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy (dane nieobowiązkowe Administrator oznacza stosowanie na etapie ich zbierania).

IV. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. przechowywania dokumentacji medycznej, wystawienia i przechowywania faktury) – zgodny z przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane przechowywane będą do czasu cofnięcia tej zgody. , chyba że interes prawny Administratora uzasadniał będzie ich dłuższe przetwarzanie.

V. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom; , jednak mogą być mogą być powierzane powierzonedo przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT i usług księgowych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom za zgodą Pacjenta.

Pacjent ma prawo:

1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. – RODO), ograniczenia przetwarzania
(w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Pacjent ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na piśmie na adres spółki.

2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pacjenta narusza przepisy RODO.

3. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Pacjent może wnieść sprzeciw przesyłając stosowną informację na piśmie na adres Administratora lub przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: biuro@st-medical.pl

Kontakt telefoniczny i za pośrednictwem poczty elektronicznej

W przypadku, kiedy kontaktujecie się Państwo z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych (np. w celu umówienia wizyty).
Prosimy zatem o zapoznanie się z poniższymi Informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez ST-MEDICAL:

Administrator

Administratorem danych osobowych jest ST-MEDICAL Patrycja Kwiatkowska z siedzibą w Szczecinie 70-320, ul. Kazimierza Twardowskiego 12, NIP 8581735462, Regon 321150461, nr tel. 531 50 90 90.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak: podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem oraz w celu otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na podany adres email, podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu: podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą – umówienie wizyty; kontaktując się z ST-MEDICAL za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez ST-MEDICAL podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, dane o stanie zdrowia (w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty), podawane podczas umawiania wizyty (telefonicznie), przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie przez ST-MEDICAL podanych danych w celu umówienia wizyty.

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie na adres Administratora lub przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: biuro@st-medical.pl.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane: w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, dane będą usuwane (wraz z wiadomością e-mail) po upływie 3 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z potencjalnym pacjentem; w przypadku przetwarzania danych na potrzeby umówienia wizyty:
• dane potencjalnego pacjenta, tj. osoby, która nie korzystała jeszcze z usług ST-MEDICAL
i umawia się na wizytę po raz pierwszy, usuwane będą w terminie 3 miesięcy od daty, w której wizyta miała się odbyć;
• dane pacjenta – zasady przetwarzania danych osobowych pacjentów, tj. osób korzystających
z usług ST-MEDICAL, w tym okresy przechowywania danych osobowych zgodne są z obowiązującymi przepisami prawa (wynikające m.in. z okresu przechowywania dokumentacji medycznej).

Udostępnianie danych innym podmiotom

Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom,
z których usług korzysta Administrator w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.Gromadzone przez nas dane nie są wysyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.